ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.                              Τηλ. +30 210 3678600
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών          Φαξ  +30 210 3641002
Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς      e-mail: Kappa@kappasec.gr
Αρ.Αδείας: 3/88/1991    Αρ.ΓΕΜΗ: 1090801000                                                                                      
 

Δημοσιοποίηση των 5 πρώτων τόπων εκτέλεσης για το 2018 (ΕΕ 576/2017)

Δημοσιοποίηση βάσει αρθ.81 Ν.4261/2014 της 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018

Δημοσιοποίηση Στοιχείων και Πολιτική Συμμόρφωσης βάσει του Ν.   4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 της 31/12/2018

Δημοσιοποίηση των 5 πρώτων τόπων εκτέλεσης για το 2019 (ΕΕ 576/2017)

Δημοσιοποίηση βάσει αρθ.81 Ν.4261/2014 της 31/12/2019

Δημοσιοποίηση Στοιχείων και Πολιτική Συμμόρφωσης βάσει του Ν.   4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 της 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019

Δημοσιοποίηση των 5 πρώτων τόπων εκτέλεσης για το 2020 (ΕΕ 576/2017)

Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων και Πολιτική Συμμόρφωσης βάσει του Ν.   4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 της 31/12/2020

Δημοσιοποίηση άρθ. 49(1) ΕΕ 2033/2019 IFR της 31.12.20

Δημοσιοποίηση των 5 πρώτων τόπων εκτέλεσης για το 2021 (ΕΕ 576/2017)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31-12-2021

Δημοσιοποίηση άρθ. 49 παρ.1 Καν. ΕΕ 2033_2019 IFR της 31.12.2021

Δημοσιοποίηση πληροφοριών κατά Κανονισμό 2019_2033 και πολιτ. συμμόρφ. κατά Ν.4920_2022 της 31.12.21

Δημοσιοποίηση των 5 πρώτων τόπων εκτέλεσης για το 2022 (ΕΕ 576/2017)